Christian Bolding

Christian er initiativtager til netværket BIM Aarhus. Han har i årene 1960 til 2019 været beskæftiget med de fleste aspekter indenfor byggeriet. Fra 2008 til 2019 fokuserede han på IKT/VDC/BIM. Indenfor BIM området har han medvirket som underviser på semi-narer, kurser, konferencer og uddannelser til udvikling og planlægning af  IKT/VDC/BIM.

BIM AARHUS

Den 17. marts 2011 blev BIM Aarhus stiftet som en klub på et møde på Arkitektskolen Aarhus. En række fagligt velfunderede personer, med interesse for BIM, fra virk-somhederne og uddannelsesinstitutionerne i østjyllandsområdet, var blevet indkaldt af undertegnede til et møde, hvor man skulle drøfte muligheden for at etablere et netværk med sigte på at dele viden og erfaring med BIM, til gavn for alle byggeriets parter.

Mødet blev holdt med stort engagement og mange gode ideer fra deltagernes side. Efter en god snak og ideudveksling blev man enige om at stifte et fagligt netværk, med navnet BIM Aarhus.

I starten blev BIM Aarhus drevet som en klub, en organisationsform der ikke holdt i længden, da det var tydeligt at virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne gerne ville støtte BIM Aarhus og deres formidlingsarbejde, både økonomisk og med udlån af lokaler.

Uden denne massive støtte fra virksomhedernes og uddannelsesinstitutionernes side, havde det været meget svært for BIM Aarhus at gennemføre de betydelige aktiviteter, som har kendetegnet BIM Aarhus fra starten af.

For at kunne anvende og administrere denne støtte, blev BIM Aarhus ændret til en almen forening, med stiftende Generalforsamling den 16.maj 2012. Denne organisationsmodel er fortsat gældende for BIM Aarhus, og det vil den formentlig også være i fremtiden.
 


HVORFOR BIM AARHUS 

I 2005/2007 fik mange af de progressive rådgivere i østjyllandsområdet øjnene op for de fordele, der er ved en digitalisering af projekteringen og udførelsen, og især fordelene ved anvendelse af informationsmodellering.

Ikke mindst etableringen af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri, gav et stort skub til deling af viden og erfaring i forbindelse med digitaliseringen af byggeriet. Udviklingen krævede en løbende debat om begrebet BIM, herunder den afgørende forskel mellem at opfatte BIM alene som tegningsproduktion eller som informationsmodellering.

2007 / 2008 blev de år hvor rigtig mange rådgivervirksomheder og uddannelses-institutioner etablerede sig med BIM værktøjer og for alvor begyndte en gennemgribende digitalisering af deres virksomhed med fokus på informationsmodellering. Den voksende velvilje til etablering af BIM værktøjer, blev fremmet af, at man havde fået en IKT Bekendtgørelse, der stillede visse krav til byggeriets parter angående anvendelse af IKT / VDC / BIM.

ET NETVÆRK

I disse tidlige udviklingsår, blev der holdt mange uformelle møder om BIM og der blev holdt forelæsninger og seminarer på flere uddannelsessteder, alle med det formål at få debatteret BIM og digitaliseringen så bredt som muligt.

I løbet af 2010 blev det mere og mere klart, at der var behov for et netværk, hvor man neutralt og uden kommercielle interesser, i en uformel dialog kunne dele og højne viden og erfaring med BIM, til fordel for alle byggeriets parter. Denne udvikling blev den holdningsmæssige og faglige baggrund for etablering af BIM Aarhus.

 


DE FØRSTE ÅR

I starten blev der afprøvet flere forskellige muligheder for mødeaktiviteter og formidling, men BIM Aarhus fik tidligt erfaring med hvordan man optimalt både kunne formidle viden og initiere et socialt samvær gennem Netværksmøder og Internationale Konferencer.

Tidligt blev interessen for BIM Aarhus aktiviteter så bredt funderet, at BIM Aarhus kunne få tilsagn fra mange dygtige fagspecialister i både indland og udland.

Ovenikøbet anbefalede mange af de største udenlandske fagspecialister hinanden til BIM Aarhus, der således kunne få specialister med stor faglig indsigt i BIM og de deraf affødte processer til at holde ind-læg til meget velbesøgte Internationale Konferencer i BIM Aarhus regi.

Disse rigtig gode kontakter til dygtige fagspecialister blev baggrunden for inspirerende Netværksmøder og Internationale Konferencer, der på alle måder inspirerede til udviklingen af BIM og digitaliseringen hos alle byggeriets parter. BIM Aarhus blev således en formidler af IKT / VDC / BIM, som var kendt, accepteret og respekteret både her i landet og ude i verden.

DE SENERE ÅR

BIM Aarhus blev det forum, hvor en stor del af den progressive BIM formidling i Danmark fandt sted. Det betød, at arbejdsbelastningen for de få bestyrelsesmedlemmer blev meget stor. Derfor valgte man i 2016 at udvide Bestyrelsen, så flere kunne engagere sig i det omfattende planlægningsarbejde og formidlingsarbejde.

I 2013 kom der et spinoff af de mange engagerede faglige diskussioner i Østjyllands-området, som fik meget stor betydning for byggebranchen. En række rådgiver-virksomheder og Arkitektskolen i Aarhus etablerede BIM7AA, hvis formål var og er, at udvikle bredt funderede og anerkendte standarder til IKT / VDC / BIM. 

BIM Aarhus’ har haft en helt enestående betydning for udviklingen af IKT / VDC / BIM I Danmark. Det er også imponerende at et flertal af medlemmerne i Bestyrelsen og tænketanken, gennem årene har været de samme engagerede og dygtige fagfolk, der repræsenterer alle byggeriets parter.

Som medstifter af BIM Aarhus, ønsker jeg det allerbedste for BIM Aarhus i fremtiden. Jeg er sikker på at BIM Aarhus fortsat vil være en vigtig spiller i udviklingen af informations-modelleringen og digitaliseringen i byggeriet.

Christian Bolding | Marts 2021