Marianne Friis | Formand

Når et frivilligt netværk som BIM Aarhus i år kan fejre 10 året for det første uformelle møde i 2011 skal det naturligvis markeres. En række pionerer for bygge-branchens digitale rejse, Christian Bolding, Peder Hauch og Jan Bundgaard, er inviteret til at reflektere over 10 års digital udvikling i byggebranchen. Det er spændende læsning. Mange tak for jeres bidrag.

At den første Generalforsamling for BIM Aarhus blev afholdt 1 år senere i marts 2012, giver anledningen til at holde et brag af et 10 års jubilæum i foråret 2022. Planlægningen er i fuld gang, og vi glæder os til at invitere jer alle.

I en verden og en byggebranche, der er under konstant digital udvikling, er 10 års kontinuerligt frivilligt arbejde, en præstation, der har rigtig mange bidragsydere.

I marts 2011 var timing og ambitionen om fælles videndeling i et netværk, den rigtige beslutning. Dertil lægges det særlige DNA for samarbejde der findes i Aarhus. Opbak-ningen fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der tager aktiv del i netværket er enestående.  

Kombinationen af medlemmernes opbakning, oplægsholderne der kvit og frit deler viden, sponsorerne der bidrager ved større events og Bestyrelsen der knokler med at skabe og udvikle. Alle disse elementer er hvorfor ambitionen om et videndelingsnetværk viste sig at være langtidsholdbart.

I Bestyrelsen har vi gennem alle årene haft blik for at sikre diversitet i det faglige arbejde ved emnevalg og oplægsholdere. Der er ikke emner, der er mere højprofilerede end andre. Det er alles hverdag i byggebranchen, der er blevet forandret over de seneste 10 år. Denne forandring vil kun øges i acceleration og intensitet de kommende 10 år.  

Vi har også i alle årene sikret diversitet i sammensætningen af Bestyrelsen, med hensyn til alder, køn og faglighed. Den røde tråd er respekt for forskellighed og i fællesskab at brænde for den spændende digitale udvikling.

Sammen med de mange bidragydere vil Bestyrelsen fortsætte rejsen. Både ved fortsat at videndele samt sætte den digitale fremtid i byggebranchen til debat, så vi alle bliver klogere, sammen. Det bliver både udfordrende og meget spændende. Vi glæder os rigtig meget.


In a world and a construction industry that are under constant digital development, 10 years of continuous volunteer work is an achievement that has a lot of contributors.

In March 2011, the timing and ambition of a shared knowledge network was the right decision. To this is added the special DNA for collaboration found in Aarhus. The support from companies and educational institutions that take an active part in the network is unique.

The combination of the members' support, the presenters who freely share knowledge, the sponsors who contribute to major events and the Board of Directors who work hard to create and develop. All of these elements are why the ambition of a knowledge-sharing network proved to be long lasting.

In the Board of Directors, we have throughout the years had an eye to ensure diversity in the professional work by topic selection and presenters. There are no topics that are more high profile than others. It's everyone's everyday life in the construction industry that has changed over the last 10 years. This change will only increase in acceleration and intensity over the next 10 years.

We have also ensured diversity in the composition of the Board of Directors throughout the years, in terms of age, gender and professionalism. The common thread is respect for diversity and together to be passionate about the exciting digital development.

Together with the many contributors, the Board will continue the journey. Both by continuing to share knowledge and putting the digital future in the construction industry up for debate, so that we all become wiser, together. It will be both challenging and very exciting. We are really looking forward.