EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

07. JUNI 2016 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM Aarhus Ekstraordinær Generalforsamling
Tirsdag den 07. juni 2016 Kl. 18:15
Arkitema Architects | Frederiksgade 32 | 8000 Aarhus C

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelle forslag
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
9. Eventuelt