GENERALFORSAMLING 2017

23. MARTS 2017 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM Aarhus Generalforsamling
Torsdag den 23. marts 2017 | 18:15
Arkitema Architects | Frederiksgade 32 | 8000 Aarhus C

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

 • 1.Valg af dirigent 

Forsamlingen vælger en dirigent for generalforsamlingen

 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formand for bestyrelsen Marianne Friis

 • 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Revisor Søren Sti Andersen

 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
   
 • 5. Fastsættelse af kontingent

​Bestyrelsen foreslå at kontigentet fastsættes til 0,- kr

 • 6. Eventuelt forslag

Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse. 

 • 7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.

Efter den ekstraordinære generalforsamling 7. juni 2016, hvor bestyrelsen blev udvidet, er det besluttet, at der være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal.

Der vil således være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal.

Første bestyrelsessuppleant vil være på valg i lige årstal og anden bestyrelsessuppleant vil være på valg i ulige årstal.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op som kandidater, på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen som blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 07. juni 2016, er følgende:

Formand Marianne Friis | 2016-2018
Næstformand Lone Sand |2015-2017
Kasserer Mette Mikkelsen | 2015-2017
Konference-, sponsor- og presseansvarlig Eigil Nybo | 2016-2018
Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2016-2017
Bestyrelsesmedlem Asbjørn Gregersen | 2016-2018
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2016-2017
Bestyrelsesmedlem Marlene Rostgaard Jensen | 2016-2018
Bestyrelsesmedlem Christoffer Nielsen | 2016-2017

Bestyrelsessuppleanter

1. suppleant Per Kortegaard | 2016-2018
2. suppleant Kristian Stenild | 2016-2017

Det betyder at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Næstformand Lone Sand | 2017-2019
Kasserer Mette Mikkelsen | 2017-2019
Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2017-2019
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen |  2017-2019

Bestyrelsesmedlem Christoffer Nielsen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen men ønsker i stedet at opstille som revisor suppleant. Revisor suppleant Martin Romby nedlægger sin post som revisor suppleant og opstiller som kandidat til bestyrelsen.

Bestyrelsen har således følgende forslag til kanditat til posten som nyt bestyrelses-medlem:

Revisorsuppleant Martin Romby | 2017-2019

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg modtager genvalg.

Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg:

2. suppleant Kristian Stenild | 2017 - 2019

Bestyrelsessuppleant Kristian Stenild modtager genvalg.

 • 8. Valg af revisor og revisor suppleant

I forbindelse med sidste generalforsamling blev Martin Romby valgt som revisorsuppleant for perioden 2016-2018.

Revisorsuppleant Martin Romby nedlægger sin post og opstiller som kandidat til bestyrelsen, derfor skal der vælges en ny revisorsuppleant i hans sted. Bestyrelsen har følgende forslag til kandidat til posten som revisorsuppleant

Christoffer Nielsen | 2017-2019

Bestyrelsen har Martin Romby som kandidat til bestyrelsen.

 • 9. Eventuelt