GENERALFORSAMLING 2019

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 | 18:15 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM AARHUS GENERALFORSAMLING 2019 
Torsdag den 28. marts 2019 | 18:15
Arkitema Architects | Frederiksgade 32 | 8000 Aarhus C

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 2019

1.Valg af dirigent. 
Forsamlingen vælger en dirigent for Generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formand for bestyrelsen Marianne Friis.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Maria Thygesen

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 0,- kr.

6. Eventuelle forslag
Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 

7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.
Der vil være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal.

Der vil således være 5 bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

Første bestyrelsessuppleant vil være på valg i lige årstal og anden bestyrelsessuppleant vil være på valg i ulige årstal.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op som kandidater på den ordinære Generalforsamling.

BESTYRELSEN FOR BIM AARHUS:

   Formand Marianne Friis | 2018 -2020
   Næstformand Lone Sand |2017-2019
   Bestyrelsesmedlem Søren Sti Andersen| 2018 -2020
   Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2017-2019
   Bestyrelsesmedlem Asbjørn Gregersen | 2018-2020
   Konference-, sponsor- og presseansvarlig Eigil Nybo | 2018-2020
   Bestyrelsesmedlem Martin Romby | 2017-2019
   Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2017-2019
   Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2018-2019

Det betyder at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

   Næstformand Lone Sand |2017-2019                    
   Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2017-2019                
   Bestyrelsesmedlem Martin Romby | 2017-2019                 
   Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2017-2019
   Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2018-2019

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VALG TIL BESTYRELSEN:

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, Lone Sand, Martin Nielsen, Martin Romby, Kristian Stenild og Kenneth Højbjerg modtager genvalg.

Eigil Nybo er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen og indtræde som revisorsuppleantog Web-Master efter Mette Mikkelsen, der ønsker at nedlægge sin post som revisorsuppleant.

Som kandidat til den ledige bestyrelsespost vil bestyrelsen anbefale: 

   1. Rikke Nordmann, Vejdirektoratet.

SUPPLEANTER FOR BIM AARHUS

   1. Suppleant Per Kortegaard 2018-2020
   2. Suppleant Maria Thygesen 2017- 2019

   2. suppleant Maria Thygesen er på valg i år. Hun modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

   Revisor Christoffer Nielsen 2018-2020
   Revisorsuppleant Mette Mikkelsen 2017- 2019

Mette Mikkelsen er på valg, men modtager ikke genvalg. Eigil Nybo ønsker at nedlægge sin post som bestyrelsesmedlem og opstille som kandidat til den ledige post som revi-sorsuppleant.

Bestyrelsen har således følgende forslag til kandidat som revisorsuppleant og Web-Master:

   1. Eigil Nybo 

9. Eventuelt