LCA OG MATERIALER

22. MARTS 2023 16:00 | KANTINEN | ARKITEMA ARCHITECTS

16:00 VELKOMST
Marianne Friis

16:05 LCAcollect | ONLINE
Projektleder | Bæredygtighed Amalie Nymark

16:30 TRANSITION
Bygningsingeniør og partner Line Nørmark

17:00 PAUSE 

17:20 MILVA
CEO Tue Holdelsen

17:50 ORIENTERING FRA BIM AARHUS
Marianne Friis

18:00 TAK FOR I DAG
Marianne Friis

LCAcollect
Projektleder | Bæredygtighed Amalie Nymark MOLIO

TRANSITION
Bygningsingeniør og partner Line Nørmark

MILVA
CEO Tue Holdelsen

 

LCAcollect

Byggeriets LCA-værktøj til dokumentation af CO2-aftryk. Den helt nye platform, LCAcollect, skal gøre det langt nemmere for alle i byggebranchen at indsamle de nu lovpligtige LCA-data (livscyklusudledning) for byggematerialer, som er nødvendige for at dokumentere et byggeris klimaaftryk.

Den 1. marts 2023 åbner vi op for adgang til LCAcollect, som vil lette en stor del af det i dag tunge dokumentationsarbejde til LCA-beregninger i branchen. Foruden at kunne indsamle ensartet data til udregning af LCA, er der den ekstra bonus, at data kan integreres direkte i din LCAbyg-beregning.  

Fælles fodslag er afgørende, hvis vi skal lykkes med at accelerere den grønne omstilling. Derfor er en række virksomheder og organisationer fra branchens bredde gået sammen om at kunne gøre LCAcollect-værktøjet frit tilgængeligt for alle relevante aktører. LCAcollect er oprindeligt udviklet af COWI og Arkitema, som har tilbudt at stille det til rådighed for branchen. Det er efterfølgende videreudviklet sammen med Molio, Rambøll og Rådet for bæredygtigt byggeri. Der er nedsat en styregruppe for værktøjet, som udover de før nævnte virksomheder også består af Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder, CG Jensen, Bygherreforeningen, DI Byggeri, BUILD og Bloxhub. Realdania finansierer den videre udvikling og tilpasning af værktøjet i 2023 og 2024. Værktøjet stilles indtil videre frit til rådighed for branchen af Molio og Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

TRANSITION

Med de nye CO2-krav fra 2023 kommer der større fokus på hvilke materialer, man vælger at anvende i sit projekt, og man bør tænke på, om de kan genbruges i et nyt byggeri om 50 år. Det betyder, at Transition arbejder med en helhedsorienteret tilgang til byggeriet og ikke kun kigger på CO2-udledning her og nu, men for hele byggeriets levetid. De ser på flere parametre, og at der foreligger valide data man kan bruge i sin analyse i forbindelse med CO2-udledning, totaløkonomi, indeklima og sociale aspekter. Derved kan man sikre, at de bedste beslutninger tages med blik på den lange bane, og på hvordan det kan gavne fremtidens bygningsbrugere og klimaet generelt.

MILVA

MILVA er et digitalt værktøj til at kortlægge den eksisterende bygningsmasse. En MILVA Miljø- og ressourcekortlægning giver et indblik i hele bygningsmassen, hvor alt fra miljøskadelige stoffer til materialerne ressourcepotentiale synliggøres for alle interes-senter.

MILVA vil i oplægget fortælle hvordan de ved hjælp af AI er i stand til at skabe det komplette overblik uden at det koster ekstra i forhold til de lovpligtige miljøscreeninger inden nedrivning. MILVA vil endvidere komme ind på de muligheder den komplette indsigt i bygningsmassen giver på både kort og lang sigt. MILVA kombinerer uden merom-kostning for bygherre Miljø- og ressourcekortlægning, hvilket skaber fundamentet for skalerbar cirkularitet i byggeriet.